Algemene voorwaarden

Algemeen

- De Natuurkok is een handelsnaam van Inari Survival.
- Vóór het boeken van een activiteit bij De Natuurkok dienen de Algemene Voorwaarden zorgvuldig gelezen te worden.
- Door het betalen van de factuur wordt een bindend contract aangegaan tussen de deelnemer en De Natuurkok, gebaseerd op deze algemene voorwaarden.
- De Natuurkok behoudt zich het recht om de deelname van een deelnemer of groep te weigeren zonder opgave van reden.
- De Natuurkok spant zich tot het uiterste in om een leerzame en veilige cursus tot stand te brengen, een zogenaamde inspanningsverplichting.


Aanmelding workshops met vaste data

- Het aanmelden verloopt in de volgende stappen:
- De deelnemer boekt via het aanmeldingsformulier op de website.
- Bij het boeken van een activiteit verklaart de cursist zich akkoord met de algemene voorwaarden.
- De Natuurkok stuurt per e-mail een factuur.
- De deelnemer maakt het volledige bedrag over op de genoemde rekening, onder vermelding van het factuurnummer.
- De overeenkomst is gesloten.
- De deelnemer ontvangt uiterlijk één week voor het begin van de cursus de resterende informatie.


Aanmelding (zakelijke) groepen

- Indien een groep zich aanmeldt verloopt het contact via één persoon. Deze persoon (de contactpersoon) is verantwoordelijk voor de aanmelding, het (indien van toepassing) verspreiden en terugsturen van de cursusovereenkomst, de betaling en het verspreiden van de resterende informatie.
- Het aanmelden verloopt in de volgende stappen:
- De contactpersoon stuurt een offerte aanvraag via de website of per e-mail.
- De Natuurkok maakt de offerte en verstuurt die per e-mail naar de contactpersoon.
- De contactpersoon geeft binnen de aangegeven periode wel/ niet akkoord op de offerte.
- Een akkoord op de offerte betekent automatisch ook een akkoord op de algemene voorwaarden.
- Na akkoord verstuurt De Natuurkok een factuur voor een aanbetaling van 50% van het offerte bedrag.
- De contactpersoon verzamelt de gevraagde informatie zoals voedselallergieën en andere dieetwensen en maakt dit per e-mail kenbaar aan De Natuurkok.
- De contactpersoon maakt de aanbetaling binnen het betalingstermijn over onder vermelding van het factuurnummer.
- De overeenkomst is gesloten.
- De contactpersoon ontvangt uiterlijk één week voor het begin van de cursus de resterende informatie.
- Na afloop van de activiteit ontvangt de contactpersoon een factuur met het resterende bedrag.
- De contactpersoon maakt het resterende bedrag over binnen het betalingstermijn onder vermelding van het factuurnummer. 


Betalingsvoorwaarden

- Het volledige factuurbedrag dient binnen het gestelde betalingstermijn (te vinden op de factuur) overgemaakt te worden op het rekeningnummer wat vermeldt staat op de factuur, onder vermelding van het factuurnummer.
- Bij aanmelding binnen 2 weken voor het begin van de deelnemers dient het volledige bedrag direct te worden overgemaakt.


Annulering door deelnemer

- De Natuurkok adviseert je om een goede annuleringsverzekering af te sluiten!
- Annulering dient telefonisch te geschieden. De Natuurkok bevestigt je annulering per e-mail.
- Bij annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

Workshops
- tot 2 weken voor de workshop: 50% van het cursusgeld
- tussen 2 weken voor de workshop en het begin: het volledige cursusbedrag
- na het begin: het volledige cursusbedrag

(Zakelijke) groepen
- tot 2 weken voor de activiteit: 50% van het offerte bedrag
- tussen 2 weken voor de activiteit en het begin: 75% van het offerte bedrag
- na het begin: het volledige offerte bedrag

Jaaropleiding
- tot 2 maanden voor de Jaaropleiding: 50% van het cursusgeld
- tussen 2 maanden voor de Jaaropleiding en het begin: 75% van het cursusgeld
- na het begin: het volledige cursusbedrag


Annulering door De Natuurkok

- De Natuurkok behoudt zich het recht om een cursus te annuleren, te onderbreken of te wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmacht situatie dan ook. In dat geval biedt De Natuurkok de deelnemer steeds het best mogelijke alternatief aan.
- Indien er geen alternatief gevonden wordt, wordt het volledige cursusgeld terug gestort.
- De Natuurkok heeft het recht de overeenkomst tot 1 week voor het begin van de cursus op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld op de website. De deelnemer krijgt het reeds betaalde cursusgeld volledig terug.


Verzekering

- De deelnemer is verplicht mogelijke risico's zelf te dekken door een dekkende ziektekostenverzekering, reisverzekering en eventueel een annuleringsverzekering af te sluiten.


Uitsluiting van deelname

- De Natuurkok behoudt zich het recht om een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname mocht deze overmatig alcohol of drugs gebruikt hebben of gebruiken kort voor of tijdens de cursus. Dit uit veiligheidsoverwegingen en omdat het niet past in de aard van de workshops en cursussen. De begin- en eindtijd van de cursus staat vermeld op de website.
- De deelnemer dient de instructies van de instructeur in verband met veiligheid, programma en groepsgebeuren altijd te volgen. Bij het niet volgen van de instructies kan een deelnemer uitgesloten worden van verdere deelname.
- Ongemakken en kosten die uit de twee bovengenoemde punten voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding of terugbetaling van het cursusgeld.


Risico en Aansprakelijkheid

- Alle cursussen zijn niet gevaarlijk; desondanks is het onderstaande in acht te nemen.
- Alle cursussen vinden plaats buiten in de natuur, welke door haar aard nooit geheel risicovrij is. Ondanks dat De Natuurkok alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt om dit risico te minimaliseren, accepteert de deelnemer dat ongelukken kunnen plaatsvinden zonder dat De Natuurkok de schuld treft.
- De Natuurkok accepteert alleen de verantwoordelijkheid voor ongevallen die het directe gevolg zijn van nalatigheid van De Natuurkok.
- De Natuurkok is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit het niet volgen van de instructies van de instructeur door de deelnemer, niet tijdens en niet na de cursus.
- De Natuurkok is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van persoonlijke spullen van de cursist.
- Medische problemen die van invloed kunnen zijn op het volgen van een cursus, dienen doorgegeven te worden aan De Natuurkok (denk aan voedselallergieën).
- Als een deelnemer een levensbedreigende voedselallergie heeft, dient dit altijd gemeld te worden. De Natuurkok en de deelnemer overleggen samen de mogelijkheden m.b.t. de maaltijden.
- Indien De Natuurkok materiaal ter beschikking stelt, dient de deelnemer verantwoord met dit materiaal om te gaan. Kosten die ontstaan door nalatigheid of vernielzucht zullen in rekening gebracht worden.


Klachten

- In geval dat een deelnemer een klacht heeft over de workshop, dient de deelnemer deze tijdens de workshop te melden bij de cursusleider, zodat deze de gelegenheid krijgt om de klacht te verhelpen.
- Een klacht die na het beëindigen van de workshop wordt gemeld, heeft geen invloed op de reeds gevolgde workshop. Deze wordt meegenomen in de evaluatie voor de toekomstige workshops.
- Een klacht leidt niet tot het terugbetalen van het cursusgeld.


Copyright © januari 2023 De NatuurkokDe Natuurkok

(handelsnaam van Inari Survival)

Danielle Berghmans - Algemeen
Stramroodlaan 23
3705 NB Zeist
+31 (0)6-446 753 46
NL82 INGB 0004 0144 41 tav Inari Survival
KvK 30234745, BTW NL001994295B07

Rosette Stallmann - Groepsactiviteiten
Kerktraat 11
8521 JV St Nicolaasga
+31 (0)6-536 422 70
NL83 INGB 0006 8746 62 tav R. Stallmann - De Natuurkok
KvK 75895927, BTW NL003032129B19